تداوم حضور کارخانجات تولیدی با توجه به رقابت جدی تولیدکنندگان در جهان بر پایه قیمت و کیفیت می باشد که این مهم اگر با تکنولوژی روز منطبق نباشد، میسر نمی گردد.