اگر به تولیدات محصولات پنجاه سال پیش برگردیم و روند پیشرفت آن را با وضع کنونی مقایسه کنیم به جهش و پیشرفت کمی و کیفی ۱۰۰۰ درصدی می رسیم به گونه ای که مجبور هستیم چشم انداز آینده را با استفاده از خطوط تولید تمام اتوماتیک و در بعضی از موارد بکارگرفته از ربات انجام دهیم.